Sökning: "Sekt"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Sekt.

 1. 1. Hur beskrivs begreppet nya religiösa rörelser utifrån olika forskares perspektiv? : En begreppshistorisk studie – Vad är egentligen nya religiösa rörelser?

  L3-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Rebecca Pihlgren; [2019]
  Nyckelord :Nya religiösa rörelser; sekt; begrepp; undervisning; karismatiskt ledarskap; ritualer;

  Sammanfattning : Denna studie avser en begreppshistorisk ansats där syftet är att undersöka vilka olika förståelser av begreppet nya religiösa rörelser som återfinns hos några ledande forskare inom forskningsfältet. Studien ser utifrån forskares perspektiv och beskrivning om hur begreppet nya religiösa rörelser har definierats. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan sekt och Jehovas vittnen : En kvalitativ analys av Jehovas vittne i relation till Nylunds sektteori

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Sandra Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Sekt; Jehovas vittne; Religiös rörelse; Kvalitativ analys; Analysschema; Religion;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks om Jehovas vittnen kan definieras som en sekt utifrån Karl-Erik Nylunds sektteori och i så fall hur. Undersökningen har utgått från tre avhoppande medlemmar och två av rörelsens egna publikationer för att se om båda påvisar att rörelsen kan definieras som en sekt. LÄS MER

 3. 3. En kritisk diskursanalys om hur nya religiösa rörelser framställs i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Faircloughs tredimensionella modell; Kritisk diskursanalys; Läromedelsanalys; Nya religiösa rörelser; Nyandliga rörelser; Religionsundervisning; Sekt;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete på grundnivå om hur nya religiösa rörelser framställs i läroböcker från läroplanerna i grundskolan från 1962, 1980 samt 2011. Det problem jag ser, och som jag vill förmedla ny kunskap om, är att flera av de religionsböcker som används i högstadiet verkar ha ett ganska generaliserande sätt att beskriva nya religiösa rörelser, vilket skulle kunna skapa fördomar mot rörelserna. LÄS MER

 4. 4. Healing, andlighet och nyreligiösa rörelser : En studie av de organisatoriska förändringarna inom Reconnective Healing

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emelie Billman; [2018]
  Nyckelord :Healing; spirituality; sect; cult; religion; new religion; social psychology; organizational changes; Healing; andlighet; sekt; kult; religion; nyreligion; socialpsykologi; organisatoriska förändringar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att hitta en förklaring till varför andliga healinginriktningar med tiden upphör att kunna bedömas som andliga. Undersökningen tar avstamp i hypotesen att socialpsykologiska skäl ligger bakom. LÄS MER

 5. 5. En rättvis presentation av sekter? : en policyanalys av Sveriges utredning gällande sekter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Jonikic; [2018]
  Nyckelord :sekt; mänskliga rättigheter; regering; utredning; moralpanik; hjärntvättning; kommunikation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sekter är ett globalt fenomen som bekymrar många länder. Anledningen till deras bekymmer är att det inte finns någon omfattande forskning eller tillräckligt med kunskap om sekter vilket kan skapa oro för det okända. Syftet med den här uppsatsen är att analysera Sveriges utredning, I God Tro från 1998, som handlar om sekter. LÄS MER