Sökning: "Sekt"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Sekt.

 1. 1. Varför människan ansluter till en sekt: En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Micaela Kallaris; Serap Terzioğlu; [2021]
  Nyckelord :Organizations; Sects; Destructive groupings; Leader; Power;

  Sammanfattning : Significant and influential sociologist Max Weber was one of the earliest scientists to conduct studies and establish a definition of a sect. The main characteristic of a sect is a religious and rebellious movement that defies the current and ruling societal norms and values. LÄS MER

 2. 2. Barns rättigheter i Knutby Filadelfia - En studie som granskar barnens levnadsvillkor i Knutby Filadelfia i relation till barnkonventionen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Louise Rydberg; [2020]
  Nyckelord :Knutby Filadelfia; Sekt; Grupprättigheter; Individuella rättigheter; Barnkonventionen; Barnen i Knutby Filadelfia; Religiösa samfund; Kristi Brud; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att reda ut ifall barnen som levde i Knutby Filadelfia hade samma förutsättningar och tillgänglighet till sina rättigheter som barn har i det svenska samhället idag. Frågeställningen är: På vilket sätt begränsade Knutby Filadelfias lära och levnadsstil barnen i församlingens rättigheter? Frågeställningen besvaras med hjälp av en kvalitativ metod, idéanalys och teorier om dels sekter och om dels grupprättigheter gentemot barnens rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Sekt eller samfund? Läroböckers skildringar av Jehovas vittnen : En komparativ och kvalitativ litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Hanna Svensson; [2020]
  Nyckelord :Jehovas vittnen; nyreligiös rörelse; läromedelsanalys; Jonas Otterbeck;

  Sammanfattning : Hur religion och andra livsåskådningar framställs i läroböcker är ett nödvändigt fält att vetenskapligt forska om. Vi lever i ett digitaliserat samhälle och kontinuerligt emottar ny information; sålunda har religionsämnet tillfallit att bli ett ytterst relevant läroämne. LÄS MER

 4. 4. Sekten - den "färdigpaketerade" lösningen : En kvalitativ studie om hur ensamhet och sökandet efter tillhörighet kan leda till ett sektmedlemskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna-Karin Pieti; [2020]
  Nyckelord :Social belongingness; existential loneliness; individualism; cult; ascence of the collective; Social tillhörighet; existentiell ensamhet; individualism; sekt; avsaknad av kollektivet;

  Sammanfattning : Ensamhet och bristen på tillhörighet bland människor i det moderna samhället är ett utbrett och växande problem. Strävan efter individualitet och självuppfyllelse präglar individer i det moderna individuella samhället – ett samhälle där friheten och möjligheterna även genererar i rädsla, ångest, otrygghet och existentiell ensamhet (Bauman, 2002). LÄS MER

 5. 5. En kritisk diskursanalys om hur nya religiösa rörelser framställs i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Faircloughs tredimensionella modell; Kritisk diskursanalys; Läromedelsanalys; Nya religiösa rörelser; Nyandliga rörelser; Religionsundervisning; Sekt;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete på grundnivå om hur nya religiösa rörelser framställs i läroböcker från läroplanerna i grundskolan från 1962, 1980 samt 2011. Det problem jag ser, och som jag vill förmedla ny kunskap om, är att flera av de religionsböcker som används i högstadiet verkar ha ett ganska generaliserande sätt att beskriva nya religiösa rörelser, vilket skulle kunna skapa fördomar mot rörelserna. LÄS MER