Sökning: "Self-compassion"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet Self-compassion.

 1. 1. Finns det ett samband mellan självmedkänsla och anknytningsstilar hos ungdomar?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Charlotte Brenner; [2020-07-08]
  Nyckelord :Självmedkänsla; anknytningsstil; anknytning; ungdomar; könsskillnader; Self-compassion; attachment styles; attachment; adolescents; gender differences;

  Sammanfattning : Självmedkänsla respektive anknytningsstil och sambandet däremellan, samt om anknytningsstil kunde predicera självmedkänsla, undersöktes hos (n=272) ungdomar (15-20 år). Självmedkänsla skattades via formuläret Self-Compassion Scale, anknytningsstil via Relationship Questionnaire. LÄS MER

 2. 2. Well-Being and Self-Compassion : A study on the relationship between well-being and self-compassion in a Cuban sample

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Petra Westberg; [2020]
  Nyckelord :Well-being; Self-compassion; Compassion; Hedonic well-being; Eudaimonic well-being; Cuba;

  Sammanfattning : Well-being is a human goal globally and has been considered so since the early days of philosophical thought. As the science of well-being has grown the last decades, well-being has widely been agreed to consist of two core components: Hedonic well-being and Eudaimonic well-being. LÄS MER

 3. 3. Compassion - i kontexten psykisk ohälsa : En begreppsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Beck; [2020]
  Nyckelord :compassion; self-compassion; psykisk ohälsa; lidande; begreppsanalys;

  Sammanfattning : Compassion är ett stort och ofta använt begrepp inom omvårdnad och ses av de allra flesta som arbetar eller forskar inom vård som en förutsättning för en bra vårdrelation. Den nytillkomna forskningen pekar dessutom på att om vi förmår möta patienterna med compassion och tränar oss i compassion med oss själva kan det få goda effekter på vårdrelationer, bidra till lindrat lidande för patienten, stimulera till ökad motivation och egenvård hos patienten samt minska risken för empatitrötthet hos vårdpersonal. LÄS MER

 4. 4. Appraise Stress with Kindness: An Exploration of Predictors to Perceived Stress in White-collar Workers

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Zelda Jägryd; Jenny Månsson; Hedvig Ödahl; [2020]
  Nyckelord :perceived stress; identity threat; fear of negative evaluation; self-compassion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Många individer upplever höga stressnivåer på arbetsplatsen. Denna uppsats avser att utforska sambandet mellan olika aspekter som påverkar arbetsrelaterad stress i organisationer. Studien undersöker sambandet mellan fem individuella variabler: identitetshot, rädsla för negativ evaluering, självmedkänsla, arbetsposition och genus. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan psykologisk flexibilitet/inflexibilitet, självmedkänsla, medkänsla för andra och välmående

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Julia Ekendahl; Hanna Andreasson; [2020]
  Nyckelord :psychological flexibility; psychological inflexibility; compassion; self-compassion; well-being; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate how different psychological mechanisms are related to well-being. More specifically, the study investigated how psychological flexibility, psychological inflexibility, self-compassion and compassion for others were related to mental illness and life satisfaction. LÄS MER