Sökning: "Self-enhancing humor"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Self-enhancing humor.

 1. 1. En jämförelse av mäns och kvinnors humorstilar, med hänsyn tagentill livstillfredsställelse. : En jämförelse gjord på manliga och kvinnliga studenter.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Amanda Björklund; [2017]
  Nyckelord :swls; hsq; student s; gender differences; ancova; swls; hsq; studenter; könsskillnader; ancova;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie varatt jämföraom manliga och kvinnliga studenters humorstilar skiljer sig åt efter livstillfredsställelsen kontrollerats för. Humorstilarna som jämfördes kommer från mätinstrumentet HSQ och är uppdelade i två positiva humorstilar som anses gynnsamma för välmåendet och två negativa humorstilar som anses skadliga för det. LÄS MER

 2. 2. Humor i reklam : en studie i kulturella skillnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Julia Gustafsson; Ida Kihl J; Mariam Said; [2016]
  Nyckelord :Humor; Culture; Cross-culture; Hofstede; Humor styles; Sweden; China; Television commercial; Advertising; Consumer behavior; Affiliative humor; Self-enhancing humor; Aggressive humor; Self-defeating humor.; Humor; Kultur; Kulturella skillnader; Hofstede; Humor stilar; Sverige; Kina; TV reklam; Reklam; Konsument beteende; Affiliative humor; Self-enhancing humor; Aggressive humor; Self-defeating humor.;

  Sammanfattning : Den ökade globaliseringen har resulterat i att många organisationer stiger in på denkonkurrenskraftiga internationella marknaden. Detta har influerat organisationer att spridaderas budskap globalt – oftast genom marknadsföring. LÄS MER