Sökning: "Sema Sverige"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sema Sverige.

 1. 1. ”Same same but different”. En kvalitativ studie av svenska mäns sexköp i Thailand.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Leila Beji; Sema Zabit; [2012-07-02]
  Nyckelord :: Prostitution; sexköpare; sexköp och sexturism;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka hur sexköpande svenska manliga turister som vistades i Thailand definierade och beskrev begreppet prostitution på en generell nivå. Vi ville även ta reda på hur männen såg på prostitution i Thailand och om detta skiljde sig från hur de beskrev fenomenet när det skedde i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Nätverkssamverkan vid krisberedskap : hur samverkan mellan kommuner kan utvecklas inom krisberedskap

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Elina Ramsell; [2006]
  Nyckelord :policy network; policy network theory; collective action; municipal emergency management; municipal cooperation; Emergency Management Authority SEMA ; the County administrative board of Östergötland.; policynätverk; policynätverksteori; kollektiv handling; kommunal krisberedskap; kommunal samverkan; Krisberedskapsmyndigheten KBM ; Länsstyrelsen i Östergötland.;

  Sammanfattning : Med anledning av att flera kriser av extraordinära slag har inträffat i fredstid har förmågan att hantera dessa fått stor uppmärksamhet. Ett exempel är stormen Gudrun som lamslog delar av Sverige i januari 2005. För att kunna hantera sådana kriser behövs en fungerande beredskap och här har kommunerna en viktig roll. LÄS MER