Sökning: "Senior alert"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Senior alert.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av att använda Senior Alert i omvårdnad av äldre patienter inom hemsjukvård

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Grace Landberg; Ricardo Magalhaes; [2021]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Distriktssköterskor; Senior Alert; Äldre patienter; Hemsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom användning av Senior Alert kan antalet fall av undernäring, trycksår, fallolyckor, munhälsa och blåsdysfunktion hos äldre personer förebyggas och minskas.  Äldre patienter i hemsjukvården är oftast multisjuka, deras hälsotillstånd kan vara komplexa och förändras drastiskt. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda kvalitetsregistret Senior Alert : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Josefine Skoglund; Sara Johansson; [2020]
  Nyckelord :Djupintervju; innehållsanalys; kvalitativ; Senior Alert;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre och med den stigande åldern ökar risken för åldersrelaterade åkommor exempelvis undernäring. Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som ämnar att identifiera trycksår, fall, undernäring, blåsdysfunktion och ohälsa i munnen hos patienter över 65 år, finna orsaker, föreslå relevanta åtgärder samt utvärdera dessa åtgärder. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta förebyggande, ett viktigt men tidskrävande arbete : Vårdpersonalens erfarenheter av munvård hos personer med demenssjukdom

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Patricia Rendon; [2018]
  Nyckelord :Demens; lidande; munhygien; munvård; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med demens har kognitiva nedsättningar. De får svårt att sköta sin egen munhygien, detta leder till en förvärring av den kroniska sjukdomen. Bemötandet är avgörande då de behöver känna tillit personen som hjälper till med munvården. Hinder uppstår vid kunskapsbrist och motstånd. LÄS MER

 4. 4. SENIOR ALERT I OMVÅRDNADSARBETET : En intervjustudie om hur Senior alert fungerar i vården av äldre på särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Christina Källström; Lena Jönsson; [2017]
  Nyckelord :fall; munhälsa; prevention; Senior alert; trycksår; undernäring; vård av äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister. Registret vänder sig till äldre personer över 65 år som har någon form av kontakt med vård och omsorg som särskilt boende, korttidsboende, hemsjukvård, primärvård och/eller sjukhusvård insatser. LÄS MER

 5. 5. Interaction Design of User-SuppliedData in Health Care Systems

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Katarina Lejonlid; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Health care staff contribute to quality registers in order to improve health care and to provide data for research. The largest registry center is Uppsala Clinical Research(UCR) which supports over twenty national registers, for instance SWEDEHEART and SENIOR Alert. LÄS MER