Sökning: "Sense of Coherence"

Visar resultat 1 - 5 av 599 uppsatser innehållade orden Sense of Coherence.

 1. 1. Främja fysisk aktivitet bland barn och ungdomar med övervikt. : – En intervjustudie om hur aktivitetsledare inom kommunala hälsoprojekt arbetar med motivation och självförtroende.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Strandh; Camilla Lindeborg; Joanna Taavela; [2020]
  Nyckelord :Health; overweight; pedagogy; physical activity and physical literacy.; Fysisk aktivitet; hälsa; pedagogik; physical literacy och övervikt.;

  Sammanfattning : Övervikt har ökat världen över och anses vara ett hot mot folkhälsan som kan leda till långvarig sjuklighet och psykisk ohälsa. Rekommendationerna för barn och unga är 60 minuter per dag och fokus bör ligga på fysiska aktiviteter som upplevs meningsfulla. LÄS MER

 2. 2. Det gemensamma hälsofrämjande arbetet : En studie om hur det hälsofrämjande arbetet kan stärkas genom samverkan mellan elevhälsoteamet och fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Denise Duran; Julia Ottosson; [2020]
  Nyckelord :health promotion; interprofessionel collaboration; leisure time centre; pupil health team; sense of coherence SOC ; salutogenic perspective; hälsofrämjande; samverkan; fritidshem; elevhälsoteam; känsla av sammanhang KASAM ; salutogent perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur fritidshemmet och skolans elevhälsoteam arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Det för att synliggöra om ett behov av samverkan mellan fritidshemspersonal och elevhälsoteamet fanns och hur det gemensamma uppdraget kan verka stärkande för det hälsofrämjande uppdraget. LÄS MER

 3. 3. Vuxnas bemästring av sin livssituation vid inflammatorisk reumatisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Laura Geete; Emily Fernström; [2020]
  Nyckelord :Reumatiska sjukdomar; livskvalité; KASAM Sense of Coherence ; patientupplevelser; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andel som insjuknar i reumatiska sjukdomar är stor. Sjukdomarna innefattas av symtom som inte alltid ses på utsidan, vilket kan bidra till missuppfattningar. På grund av sjukdomarnas komplexitet samt att dessa ofta betecknas som kroniska sjukdomar, kan det innebära en påverkan på livskvalitén. LÄS MER

 4. 4. Musik- ett klingade omvårdnadsalternativ för att lindra akut smärta och ångest : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marie Alexis; Afsaneh Ghatan Bauer; [2020]
  Nyckelord :Anxiety; Music; Nursing; Pain; Musik; Omvårdnad; Smärta; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund En av vårdens stora utmaningar är den smärta och ångest i anslutning till invasiva ingrepp och omvårdnadsåtgärder som många personer upplever och det lidande som det därmed innebär för dem. För den enskilda personen är det värdefullt att finna den egna styrkan i samband med smärt- och ångestproblematik i vården. LÄS MER

 5. 5. Nästan som medicin : En intervjustudie om yrkesverksammas upplevelse av att arbeta med biblioterapi som metod för att främja psykisk hälsa och välbefinnande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Lisa Eriksson; [2020]
  Nyckelord :bibliotherapy; literature; mental health; health; well-being; coping; salutogenic perspective; biblioterapi; litteratur; psykisk hälsa; hälsa; välmående; coping; salutogent perspektiv;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to investigate how people who work with bibliotherapy view the method itself and if it may enhance mental health and well-being. The study also wants to investigate what possible disadvantages that the practitioners consider with the method. LÄS MER