Sökning: "Sense of Coherence"

Visar resultat 1 - 5 av 484 uppsatser innehållade orden Sense of Coherence.

 1. 1. ”Det är bland det viktigaste och svåraste du kan göra” : En kvalitativ studie om att arbeta med barn på HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Asya Shiltagh; Frida Johansson; [2019]
  Nyckelord :Residential child care staff; professional role; professionals` perspective; closeness; distance; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how staff in residential child care experience and relate to their profession and their daily work with the children. The method chosen for this study was semi-structured interviews with eight professionals from three different residential care for children in the southern part of Sweden. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap på distans : Förutsättningar, utmaningar och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Billquist; [2019]
  Nyckelord :distance leadership; leader-member exchange theory; work- related sense of coherence;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie som syftar till att analysera vad som kan skapa bra förutsättningar för ett ledarskap på distans, beskriva vilka utmaningar och möjligheter detta kan medföra och uppmärksamma upplevda skillnader mellan att leda på distans och att leda på plats. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes där tidigare forskning om leader-member exchange theory och arbetsrelaterad känsla av sammanhang låg till grund för intervjuguiden. LÄS MER

 3. 3. Climate change discourse in Canadian print media : A quantitative and qualitative analysis of print media from two Canadian regions

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kylie Robertson; [2019]
  Nyckelord :global journalism; print media; climate change; Canadian media; CDA; framing;

  Sammanfattning : Over the last 30 years, awareness of anthropogenic climate change has increased and quickly become the one of the most pressing issues facing our planet. Canada is both a nation that has contributed to the acceleration of the climate problem and one that aims to help address the issues through commitments to global climate accords and other accountability actions. LÄS MER

 4. 4. Ett samhällsproblem vilande på idrottsämnets axlar : Gymnasieelevers upplevelser av undervisning om kroppsideal i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anton Lidemar; Frida Odell; [2019]
  Nyckelord :Kroppsideal; undervisning; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers upplevelser av undervisning om kroppsideal och hur det har synliggjorts i kursen Idrott och hälsa 1 samt gestaltats av lärares arbete. För att undersöka detta har följande tre frågeställningar konstruerats: -       Hur beskriver elever med betyg A-C i Idrott och hälsa 1 att undervisning om kroppsideal framträtt i kursen? -       Hur beskriver dessa elever att läraren i Idrott och hälsa 1 talat om kroppen och arbetat med kroppsideal? -       Hur finner dessa elever att kroppsideal är ett väsentligt kunskapsområde inom ämnet Idrott och hälsa? Metod Studien genomfördes med en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats och bestod av sju semistrukturerade intervjuer av kvalitativ karaktär. LÄS MER

 5. 5. BEGRÄNSNINGSLAGEN STÄLLER KRAV, MEN…

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Bädges Khalil; Oscar Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Begränsningslagen; arbetsmarknaden; migrationsverket; nyanlända; motivation; känsla av sammanhang.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studien är att belysa begränsningslagen och hur den påverkar in-dividerna som omfattas av lagen. Syftet med begränsningslagen är att påskynda etableringen av nyanlända på den svenska arbetsmarknaden, vilket i sin tur underlät-tar deras etablering i samhället. LÄS MER