Sökning: "Sense of Coherence"

Visar resultat 11 - 15 av 530 uppsatser innehållade orden Sense of Coherence.

 1. 11. Climate change discourse in Canadian print media : A quantitative and qualitative analysis of print media from two Canadian regions

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kylie Robertson; [2019]
  Nyckelord :global journalism; print media; climate change; Canadian media; CDA; framing;

  Sammanfattning : Over the last 30 years, awareness of anthropogenic climate change has increased and quickly become the one of the most pressing issues facing our planet. Canada is both a nation that has contributed to the acceleration of the climate problem and one that aims to help address the issues through commitments to global climate accords and other accountability actions. LÄS MER

 2. 12. Relationen mellan personlighet, känsla av sammanhang, politiskt intresse och politisk inriktning bland högskolestudenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Henning Hallin; Emil Stenman; [2019]
  Nyckelord :big-five personality factors; sense of coherence; political orientation; political interest; college students;

  Sammanfattning : Personlighet påverkar många livsaspekter. Tidigare forskning har visat att politik är en av dessa aspekter. Forskning inom området har konstaterat ett samband mellan personlighet och riktningen av personers politiska orientering samt mellan personlighet och Känsla av sammanhang (KASAM). LÄS MER

 3. 13. Patientens upplevelse i samband med dialysbehandling : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sandi Chamoun; [2019]
  Nyckelord :Renal insufficiency; renal replacement therapy; sense of coherence; hemodialysis and peritonealdialysis; Njurinsufficiens; renal ersättningsterapi; känsla av sammanhang; hemodialys och peritonealdialys.;

  Sammanfattning : Bakgrund:Dialysbehandling är en livslång behandling och kräver att patienten följer upp behandlingsrytmen för att kunna uppnå högsta möjliga livskvalitet. Olika livsförändringar uppstår i samband med uppkomsten av njurinsufficiens och påbörjad dialysbehandling. Livet med dialys innebär ofta ett helt nytt liv för patienterna. LÄS MER

 4. 14. Skolgång i samhällets vård : En intervjustudie om unga vuxnas erfarenheter av sin skolgång under placeringstiden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Dua Al-idani; Daniella Habib; [2019]
  Nyckelord :adulthood; foster family; out-of-home care; schooling; familjehem; samhällsplacering; skolgång; vuxenlv;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftade till att förstå hur unga vuxna som tidigare varit samhällsplacerade retrospektivt beskriver sin skolgång. Fem unga vuxna i åldrarna 21-26 år intervjuades i en kvalitativ studie. Teorin KASAM hjälpte oss att identifiera de resurser och faktorer som bidrog till graden av informanternas känsla av sammanhang. LÄS MER

 5. 15. Att skapa mening : En kvalitativ studie av hur sjukhusbibliotekariers yrkesroll förändrades när de startade en biblioterapeutisk Läsklubb för sjuka barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Sjukhusbibliotek; sjukhusbibliotekarie; biblioterapi; yrkesroll; högläsning; barnsjukhus; Läsklubb; bibliotekarieprofessionen;

  Sammanfattning : The aim of this Bachelor`s thesis is to examine what librarians who work with a biblioterapeutic method called ”Reading club” at a Swedish children´s hospital, think of their own professional identity. I have collected the data for the thesis with help from qualitative, semi-structured interviews and then analyzed the material I gathered by dividing the answers into different themes. LÄS MER