Sökning: "Sense of Coherence"

Visar resultat 16 - 20 av 530 uppsatser innehållade orden Sense of Coherence.

 1. 16. Relationer är viktigare än metoder : En kvalitativ studie om att främja skolnärvaron och förebygga en hemmasittande problematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Adela Jova; Josefine Olsson; Frida Johansson; [2019]
  Nyckelord :hemmasittande problematik; skolfrånvaro; främjande insatser förebyggande insatser; skolnärvaro; relationer; prevention efforts; promotion efforts; relationships; school absence; school presence; school refusal;

  Sammanfattning : The school is an important actor in creating good future opportunities for children and youths, but despite the school's duty, the school absence is common in the municipal school. The purpose of the study was to illustrate how schools in Halmstad municipality work to promote school attendance and how they work to prevent pupils from ending up in a school refusal problem in elementary school, grade 7-9. LÄS MER

 2. 17. Tillhörighet i Sverige : En kvalitativ intervjustudie med sex ensamkommande ungdomar om erfarenheter av tillhörighet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emina Beckovic; Naila Sejdic; [2019]
  Nyckelord :Unaccompanied; unaccompanied youths; belonging; symbolic interactionism; sense of coherence; Ensamkommande; ensamkommande ungdomar; tillhörighet symbolisk interaktionism; känsla av sammanghang;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand and lighten the interviewees’ descriptions and their experiences of being unaccompanied youths in Sweden. In order to research this, we have analyzed the barriers, opportunities and the strategies they use to become a part of the society but also to strengthen their position in the society. LÄS MER

 3. 18. Predicering av upplevelse av arbete och arbetssituation : känsla av sammanhang, upplevd stress, ålder och kön

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jenny Kvam; [2019]
  Nyckelord :Sense of coherence; stress; work experience; Känsla av sammanhang; stress; upplevelse av arbete;

  Sammanfattning : Negativ stress påverkar vår fysiska och psykiska hälsa. Hur vi upplever vår allmänna stress påverkar vår upplevelse av arbete och arbetssituation. Vad som upplevs som stressande varierar bland individer och hur vi hanterar vår upplevda stress är också olika. LÄS MER

 4. 19. Fortbildning inom psykisk ohälsa : En kvalitativ intervjustudie med fritidsgårdspersonal

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sandra Thoumy; [2019]
  Nyckelord :adolescents; competence training; mental health; Public Health; sense of coherence; youth care centres; Folkhälsa; fritidsgård; KASAM; kompetensutveckling; mental ohälsa; ungdomar;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett omfattande folkhälsoproblem, särskilt bland barn och ungdomar. Det kan därför vara av betydelse att fritisgårdspersonal som dagligen arbetar med barn och ungdomar också kan ge stöd och vägledning till barn och ungdomar som mår dåligt psykiskt. LÄS MER

 5. 20. Alkoholkonsumtion, personlighet och känsla av sammanhang bland högskolestudenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hampus Lännstrand; [2019]
  Nyckelord :alcohol consumption; Big Five; Sense of Coherence; university students;

  Sammanfattning : Tidigare forskning som undersökt relationen mellan alkoholkonsumtion, Big Five personlighetsfaktorerna samt känsla av sammanhang utfördes med fokus på riskbruk eller på populationer utanför Sverige. Därför testade denna studie samband mellan alkoholkonsumtion och (a) Big Five personlighetsfaktorerna, (b) KASAM, (c) utbildning samt demografiska variablerna (d) kön och ålder bland högskolestudenter i Sverige. LÄS MER