Sökning: "Sense of Coherence"

Visar resultat 6 - 10 av 510 uppsatser innehållade orden Sense of Coherence.

 1. 6. Ledarskap på distans : Förutsättningar, utmaningar och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Billquist; [2019]
  Nyckelord :distance leadership; leader-member exchange theory; work- related sense of coherence;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie som syftar till att analysera vad som kan skapa bra förutsättningar för ett ledarskap på distans, beskriva vilka utmaningar och möjligheter detta kan medföra och uppmärksamma upplevda skillnader mellan att leda på distans och att leda på plats. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes där tidigare forskning om leader-member exchange theory och arbetsrelaterad känsla av sammanhang låg till grund för intervjuguiden. LÄS MER

 2. 7. Climate change discourse in Canadian print media : A quantitative and qualitative analysis of print media from two Canadian regions

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kylie Robertson; [2019]
  Nyckelord :global journalism; print media; climate change; Canadian media; CDA; framing;

  Sammanfattning : Over the last 30 years, awareness of anthropogenic climate change has increased and quickly become the one of the most pressing issues facing our planet. Canada is both a nation that has contributed to the acceleration of the climate problem and one that aims to help address the issues through commitments to global climate accords and other accountability actions. LÄS MER

 3. 8. Relationen mellan personlighet, känsla av sammanhang, politiskt intresse och politisk inriktning bland högskolestudenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Henning Hallin; Emil Stenman; [2019]
  Nyckelord :big-five personality factors; sense of coherence; political orientation; political interest; college students;

  Sammanfattning : Personlighet påverkar många livsaspekter. Tidigare forskning har visat att politik är en av dessa aspekter. Forskning inom området har konstaterat ett samband mellan personlighet och riktningen av personers politiska orientering samt mellan personlighet och Känsla av sammanhang (KASAM). LÄS MER

 4. 9. Patientens upplevelse i samband med dialysbehandling : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sandi Chamoun; [2019]
  Nyckelord :Renal insufficiency; renal replacement therapy; sense of coherence; hemodialysis and peritonealdialysis; Njurinsufficiens; renal ersättningsterapi; känsla av sammanhang; hemodialys och peritonealdialys.;

  Sammanfattning : Bakgrund:Dialysbehandling är en livslång behandling och kräver att patienten följer upp behandlingsrytmen för att kunna uppnå högsta möjliga livskvalitet. Olika livsförändringar uppstår i samband med uppkomsten av njurinsufficiens och påbörjad dialysbehandling. Livet med dialys innebär ofta ett helt nytt liv för patienterna. LÄS MER

 5. 10. Skolgång i samhällets vård : En intervjustudie om unga vuxnas erfarenheter av sin skolgång under placeringstiden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Dua Al-idani; Daniella Habib; [2019]
  Nyckelord :adulthood; foster family; out-of-home care; schooling; familjehem; samhällsplacering; skolgång; vuxenlv;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftade till att förstå hur unga vuxna som tidigare varit samhällsplacerade retrospektivt beskriver sin skolgång. Fem unga vuxna i åldrarna 21-26 år intervjuades i en kvalitativ studie. Teorin KASAM hjälpte oss att identifiera de resurser och faktorer som bidrog till graden av informanternas känsla av sammanhang. LÄS MER