Sökning: "Sensory-Processing Sensitivity"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Sensory-Processing Sensitivity.

 1. 1. Högkänslighet i ett “känslolöst” samhälle: En kvalitativ studie om högkänsliga personers upplevelse av sitt personlighetsdrag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Putu-Marie Matis; Sofia Andersson; [2021]
  Nyckelord :Sensory processing sensitivity SPS ; sensitivity; The Highly Sensitive Person HSP ; personality trait; thematic analysis; sensorisk beartbetningsenistivitet SPS ; känslighet; högkänsliga personer HSP ; personlighetsdrag; tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sensory processing sensitivity (SPS) is a personality trait believed to be found in about 15 - 20% of the human population. It’s characterized by deep processing, enhanced responsiveness and awareness of external as well as internal stimuli. The aim of this study was to examine the subjective experiences of highly sensitive people (HSP). LÄS MER

 2. 2. Att vara HSP i ett socialt samhälle : En kvalitativ studie om högkänsligas upplevelser av sociala relationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Angelica Wendt; Sara Bäcksbacka; [2021]
  Nyckelord :Highly sensitive person HSP ; sensory processing sensitivity SPS ; relationships; social situations; thematic content analysis; Högkänslig person HSP ; sensorisk bearbetningssensitivitet SPS ; relationer; sociala situationer; tematisk analys;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få en fördjupad förståelse för hur högkänsliga personer upplever att personlighetsdraget påverkar olika relationer och sociala situationer i dagens sociala samhälle. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med nio personer som definierar sig som högkänsliga. LÄS MER

 3. 3. Högkänsliga barns anpassningsförmåga i förskolan : En studie om hur förskolepedagoger som är bekanta med begreppet högkänslighet ser på högkänsliga barns anpassningsförmåga samt hur de i sin tur bemöter de högkänsliga barnet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Johanna Goa; [2019]
  Nyckelord :Förskola; HSP; Högkänslighet; SPS; Sensory Processing Sensitivity;

  Sammanfattning : Högkänslighet är någonting som under senare år uppmärksammats i media. Kortfattat innebär högkänslighet att individen tar in fler intryck och bearbetar dem på ett djupare plan än andra. Högkänsliga individer kan ha lätt för att känna av sinnesstämningar och blir lätt påverkade av andras känslor. LÄS MER

 4. 4. "Att inte alltid orka" : En grundad teori om högkänslighet och moderskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Frida Larsson; Maria Kainulainen; [2019]
  Nyckelord :Highly sensitive person; mothers; grounded theory; motherhood; sensory-processing sensitivity.;

  Sammanfattning : Högkänslighet (HSP) är ett för vår tid relativt nytt begrepp som flera människor kommit att identifiera sig med. Intresseområdet för den här studien har varit högkänsliga mödrar och med hjälp av grundad teori som metodansats ämnade vi upptäcka högkänsliga mödrars huvudangelägenhet. LÄS MER

 5. 5. Sensory Processing Sensitivity : En valideringsstudie

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Isabelle Ferré Hernandez; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sensory processing sensitivity is believed to be a personality trait in up to 20% of individuals, including other species than humans. The trait is associated with higher levels of unpleasant arousal, a higher sensitivity to sensory input, empathy and a deeper level of informational processing in the brain. LÄS MER