Sökning: "Sex Stories"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden Sex Stories.

 1. 1. ”Gratis sex skulle också vara ganska coolt ’TBH’ men kärlek är bättre antar jag”. En netnografisk studie om incels syn på sin livssituation och gemenskapen på incel-forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Vårhall; Hanna Öst; [2021-01-13]
  Nyckelord :backstage; Bourdieu; classification struggles; frontstage; Goffman; incel forum; incels; involuntary celibacy; labeling theory; netnography; outsiders; stigma; symbolic interactionism;

  Sammanfattning : Previous research and medial narratives often present incels as a violent outcastgroup. The involuntary celibates are rarely looked at as individuals, but as ahomogenous mass which implicitly is equated with terrorism. After being partlyshut out of the internet forum reddit, incels created their own exclusive forums. LÄS MER

 2. 2. Klasskapande i grundskolan : En studie lärares berättelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Simona Tegman; Maja Mosca; [2021]
  Nyckelord :klass; kompensatoriskt uppdrag; kulturellt kapital; normkritisk pedagogik; social mobilitet;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks lärares uppfattningar kring klass utifrån deras berättelser om sin egen bakgrund och om sina elevers bakgrund. Anledningen är att vi har saknat normkritik ur ett klassperspektiv. Vi har intervjuat sex grundskollärare på fem skolor i Malmö. LÄS MER

 3. 3. NPF - från ett annat perspektiv. Föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras upplevelse av bemötande och stöd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emilia Möllerstedt; Felicia Lemmeke; [2021]
  Nyckelord :Neuropsychiatric disabilities; parents; treatment and everyday life; autism; ADHD; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsatsen syfte är att undersöka interaktionen mellan professionella och föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Frågeställningarna i uppsatsen handlar om hur professionellas bemötande från bland annat socialtjänst, habilitering och skola har sett ut och hur det har påverkat föräldrarnas och barnens vardagsliv och även en frågeställning kring hur föräldrarna upplever professionellas kunskap om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ser ut. LÄS MER

 4. 4. Sex Trafficking : Why it is so hard for victims to escape, and how victims do escape 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emma Solbrekke; [2021]
  Nyckelord :Sex Trafficking; Entrapment; Enmeshment; Autobiographies;

  Sammanfattning : Human trafficking has turned into a global criminal industry that makes 32 billion dollars annually and enslaves about 800,000 individuals every year. Eighty per cent of those 800,000 are women or girls, and 50 per cent are minors. LÄS MER

 5. 5. "Man var liksom kidnappad i hjärnan. Av sig själv" : En kvalitativ studie om att lämna det kriminella livet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Erika Grund; Karolina Nowak; [2021]
  Nyckelord :criminality; turning points; life stories; desistance; addiction; kriminalitet; vändpunkter; livshistorier; upphörande; missbruk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka deltagarnas självbeskrivna vändpunkter som möjliggjort upphörandet från kriminalitet och droger, samt vilka faktorer som beskrivits som centrala i upprätthållandet av den nya livsstilen. Studien har baserats på sex intervjuer med personer som tidigare levt ett kriminellt liv. LÄS MER