Sökning: "Sex- och samlevnadsundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden Sex- och samlevnadsundervisning.

 1. 1. Myter om sexualitet i en tvärvetenskaplig undervisningsdiskurs

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elin Johansson; [2020]
  Nyckelord :SNI; samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll; sex- och samlevnad; naturkunskap; myter om sexualitet; gymnasieelever; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Naturkunskap har jämfört med de andra gymnasiegemensamma ämnena relativt låg måluppfyllelse och det finns en föreställning bland eleverna om att naturvetenskap är krångligt och något som inte direkt berör dem. Ett sätt att öka motivation och därmed måluppfyllelse, vilket stödjs av de nationella styrdokumenten och forskning, kan vara att arbeta med tvärvetenskapliga ämnesområden och aktuella samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, så kallas SNI-undervisning. LÄS MER

 2. 2. Hur går det till? : En studie av hur lågstadielärare ser på praktisk undervisning i sex och samlevnad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Gustafsson; Lisa Minolf; [2020]
  Nyckelord :undervisning; lågstadiet; lågstadielärare; enkätintervju; sex- och samlevnadsundervisning; mål; innehåll och undervisningsmetod.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker svenska lågstadielärares syn på deras praktiska sex- och samlevnadsundervisning i årskurserna 1–3. Studien baseras på tre forskningsfrågor: Vilka mål anser lärarna att de har med sin undervisning som berör sex och samlevnad? Vad anser lärarna att de har för innehåll i sin undervisning som berör sex och samlevnad? Vilken undervisningsmetodanser lärarna att de använder i sin undervisning som berör sex och samlevnad? Detta undersöks genom enkätintervjuer med 11 lågstadielärare som arbetar i Sverige, mer specifikt Uppsala, Stockholm och Borås. LÄS MER

 3. 3. Elefanten i rummet : porrens generation : En kvalitativ studie om hur några högstadieskolor arbetar med sex- och samlevnadsundervisning samt hur hantera de frågor kring nätpornografi?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Daniela Isaksson; [2020]
  Nyckelord :Online pornography; sex and cohabitation; gender equality; digitisation; equivalent schooling; Porr; nätpornografi; sex- och samlevnadsundervisning; jämställdhet; digitalisering; likvärdig skolutbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Debatten om att införa ett porrfilter i skolor är i dagsläget starkt polariserad. Frågan om huruvida porrkonsumtion kan påverka människors beteende och inte minst sexuella föreställningar hos ungdomar är något som oroar flera. LÄS MER

 4. 4. Lokal erfarenhet om SNI i undervisning : Fallstudie av undervisningsmaterial om samhällets påverkan på människans sexualitet och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Malin Forsberg; [2019]
  Nyckelord :SNI; Ämnesövergripande; Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll; Sex- och samlevnadsundervisning; Interdisciplinary collaboration; SSI;

  Sammanfattning : Forskning visar på fördelar med arbetsövergripande arbetssätt och samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) i skolan. Elever behöver få utveckla sin samtals- och argumentationsförmåga för att kunna förstå och ta ställning till etiska dilemman. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskans arbete med sex- och samlevnadsundervisning

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Marie Bergquist; Sanna Larsson; [2019]
  Nyckelord :Nurse; Sex- and relationships education; Sexual health; Students; Student health; Elevhälsa; Elever; Sex- och samlevnadsundervisning; Sexuell hälsa; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att innehåll och metoder skiftar i sex- och samlevnadsundervisning på olika skolor. Elever anser att sex- och samlevnadsundervisningen behöver förbättras. Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande med elevers sexuella hälsa. Forskning påvisar att elevhälsans kompetens inte tillvaratas i sexualundervisningen. LÄS MER