Sökning: "Sexolekt"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Sexolekt.

 1. 1. "Tjejer är lågljudda" : Elevers uppfattning av fördelningen av talutrymme och uttryckssätt ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Clara Kroon; [2020]
  Nyckelord :Speech space; gender language differences; gender; student perspective; talutrymme; sexolekt; genus; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Då forskning visar på att pojkar tar en större del av klassrummets talutrymme än flickor, även då flickor har ett bättre resultat (Eliasson, Sørensen & Karlsson, 2016) syftar denna studie till att beskriva elevers uppfattning av könsmönster i muntlighet. Studien beskriver elevers uppfattning av fördelningen a v talutrymme i klassrummet ur ett genusperspektiv, identifierar vilka olikheter i sättet att uttrycka sig på baserat på könstillhörighet som eleverna upplever samt tar reda på varför dessa olikheter, enligt eleverna, existerar. LÄS MER

 2. 2. SEXOLEKT I JOURNALISTIKEN?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Andreas Varas; Moa Strand; Oskar Hvass; [2018-09-05]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; gender; media; Kritisk diskursanalys; genus; media;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to evaluate how the extensive language research concerningmasculine and feminine textual production in general applies to the less extensive researchedjournalistically produced material. We also evaluated whether and how this derives from andapplies to gender studies regarding men and women as socio-cultural structural beings, wheremen are seen as the norm and women porters to the norm - a gender contract. LÄS MER

 3. 3. Kvinna gråter och mannen kritiserar : En genuskritisk text- och innehållsanalys om manlig och kvinnlig katastrofjournalistik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sandra Rehn; Emma Siljeholm; [2018]
  Nyckelord :tsunami; the disco fire of Gothenburg; gender critical content analysis; text analysis; gender; sex; gender roles; sex roles; masculine and feminine attributes; disaster journalism; emergency reporting; printed press; sexolect; tsunami; diskoteksbranden i Göteborg; genuskritisk innehållsanalys; textanalys; genus; könsroller; maskulina och feminina attribut; katastrofrapportering; tryckt press; sexolekt;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker om det kan utrönas skillnader, och om så är fallet, i vad dessa skillnader består i, mellan manligt och kvinnligt skriftspråk i katastrofjournalistik med avseende på diskoteksbranden i Göteborg 1998 och tsunamikatastrofen 2004.    Dessa händelser valdes med utgångspunkt av att de liknar varandra, inte bara i att de faller under katastrofjournalistik, utan för att de båda krävde ett stort antal svenska dödsoffer och genom detta haft djupgående påverkan på det svenska samhället. LÄS MER

 4. 4. Artiga kvinnor och svärande män : En kartläggning av högstadieelevers uppfattningar av kvinnligt och manligt språk

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amanda Svensson; [2016]
  Nyckelord :gender sexolect language sociolinguistics; genus sexolekt språk språksociologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to map secondary school students’ perception of male andfemale language. The study was performed in two classes in 7th grade and two classesin grade 9. LÄS MER

 5. 5. Fan är inget fult ord - En studie om barns svordomsanvändning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emily Aarenstrup; Sofie Johansson; [2008]
  Nyckelord :svordomsanvändning; sociolekt; kronolekt; sexolekt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar eventuella skillnader i skolår fyras och skolår sex svordomsanvändning beroende på sociolekt, sexolekt och kronolekt på två skolor med olika sociokulturella bakgrunder. Vi gjorde en enkätundersökning i dessa åldersgrupper på båda skolorna för att få del av elevernas upplevda norm angående deras syn på svordomar och hur de tror att de använder dem. LÄS MER