Sökning: "Sexual Orientation"

Visar resultat 16 - 20 av 181 uppsatser innehållade orden Sexual Orientation.

 1. 16. Queer Migration Perspectives: Identity construction and experiences of social inclusion and exclusion of LGBTQ refugees in Sweden

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Zoe Korten; [2019]
  Nyckelord :Migration; Queer; LGBTQ; Refugee; Sweden; Inclusion; Exclusion; Identity; Qualitative;

  Sammanfattning : Research within the field of migration studies has become increasingly interested in asylum seekers and refugees over that last decade. However, there is a large gap in migration literature regarding LGBTQ migrants and LGBTQ asylum seekers and refugees in general. LÄS MER

 2. 17. Ett ämnesområde för religionskunskap och värdegrundsarbete? : En kvalitativ studie om hur lärare kan undervisa samt bemöta elevers värderingar om sexualitet och sexuella läggningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hanna Cederholm; [2019]
  Nyckelord :values; teachers; religion; sexuality; sexual orientation; Värdegrund; värderingar; sexuella läggningar; lärare; religionskunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 18. Den systematiserade prövningen av sexuell läggning - En kritisk analys av bevisprövningen inom den svenska asylrätten med fokus på flyktinggrunden sexuell läggning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Ekberg; [2019]
  Nyckelord :migrationsrätt en. migration law ; förvaltningsrätt en. administrative law ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utreda bevisprövningen för asylsökande med flyktinggrunden sexuell läggning. Fokus har varit att granska den praktiska tillämpningen och vilka värderingar Migrationsverket och migrationsdomstolarna gör när den enskilda ska bevisa sin sexuella läggning. LÄS MER

 4. 19. Fastställande av föräldraskap – Ett område i behov av förändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olivia Melin; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; civilrätt; föräldraskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda rättsläget för hur man fastställer faderskap, moderskap och föräldraskap och därefter diskutera om regleringen i föräldrabalken har spelat ut sin roll i dagens samhälle och om den är i behov av förändring. Uppsatsen tar utgångspunkt i principen om barnets bästa. LÄS MER

 5. 20. HBTQ-personers erfarenheter av bemötande i vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Forsberg; Johanna Enkvist; [2019]
  Nyckelord :LGBTQ; sexual minorities; gender minorities; treatment; health care narratives; review; HBTQ; sexuella minoriteter; könsminoriteter; bemötande; sjukvårdsupplevelser; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Historiskt sett har homosexualitet setts som ett psykiatrisk eller medicinskt problem. Trots att dagsläget till viss mån förändrats, kan homosexualitet och könsöverskridande identitet till följd av heteronormen ses som tabubelagda ämnen. LÄS MER