Sökning: "Sexual information"

Visar resultat 1 - 5 av 384 uppsatser innehållade orden Sexual information.

 1. 1. Den vuxna tarmstomiopererade patientens upplevelse av sexuell hälsa : en litteraturöversik

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Wiktoria Sledzinska; Emilia Ohlsson Rydén; [2022]
  Nyckelord :hälsa; omvårdnad; sexualitet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: En tarmstomi läggs upp till följd av ett sjukdomstillstånd där medicinsk behandling är otillräcklig. Detta kan påverka patientens sexualitet i fysiska och psykiska aspekter. Sjuksköterskan kan möta patienter med tarmstomi i olika vårdmiljöer. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av sin sexualitet under och efter behandling mot bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anton Östlund; Emmie Lind; [2022]
  Nyckelord :Breast cancer; breast cancer treatments; femininity; sexuality; women; Bröstcancer; bröstcancerbehandling; femininitet; kvinnor; sexualitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Behandlingsalternativen är cytostatika, kirurgi och antihormonbehandling som resulterar i påfrestande biverkningar. Behandlingarna påverkar kvinnorna på flera olika sätt och det kan leda till ett lidande och minskat välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Sexuellt våldsutsatta kvinnors erfarenheter av Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Heidi Sahlström; Sandra Sjökvist; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Health Services; Nurse; Sexual violence; Women.; Erfarenheter; Hälso- och sjukvård; Kvinnor; Sexuellt våld; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuellt våld är ett globalt folkhälsoproblem som kan orsaka långsiktiga hälsokonsekvenser för de utsatta kvinnorna. Trots detta finns det få studier gjorda utifrån kvinnornas erfarenheter av bemötandet. Hälso- och sjukvården har en viktig roll där ett gott bemötande kan förebygga att ohälsa utvecklas hos kvinnorna. LÄS MER

 4. 4. Den avskedade torsken Paolo Roberto : En kvalitativ studie om hur svensk kvällspress ramade in fallet när Paolo Roberto blev gripen för sexköp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Fanny Hult; Ida Carlwe; [2022]
  Nyckelord :Sexköparen; Paolo Roberto; den prostituerade; prostitution; skandal; svensk kvällspress; inramningsanalys;

  Sammanfattning : On the 14th of may 2020, the Swedish TV- personality and entrepreneur Paolo Roberto was captured by the police when he bought sex from a prostitute. The next day he went out on television and apologized to the people and described himself as a victim by blaming the purchase of sex on his self-harming behavior. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av samtal om sexuell hälsa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Linn Saalbach; Louise Rosén; [2022]
  Nyckelord :conversation; experience; nurses; nursing; sexual health; omvårdnad; upplevelse; sexuell hälsa; sjuksköterskor; samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexualitet är ett begrepp diskuterat och analyserat under många århundraden. De senaste två decennierna har samtalet gällande sexuell hälsa utvecklats snabbt och fått en mer betydande roll inom vården. Trots det visar forskning att samtal om sexuell hälsa inte bedrivs i tillräcklig utsträckning. LÄS MER