Sökning: "Sexualförövare"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Sexualförövare.

 1. 1. "Vad är det här för ett UFO?" : Några behandlares erfarenheter av förändringsarbete med personer som blivit dömda för sexualbrott

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Hanna Ek; Jenny Strandberg; [2015]
  Nyckelord :Förändringsarbete; Relationsskapande; Sexualförövare; Alliansen; ROS;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka behandlares uppfattningar om och erfarenheter av relationsskapande som en grund för förändring med klienter som blivit dömda för sexualbrott. Vi använde oss av en hermeneutisk utgångspunkt med kvalitativ ansats med intervju som metod eftersom respondenternas egna uppfattningar och erfarenheter var av relevans för frågeställningen. LÄS MER

 2. 2. Man eller kvinna - Låt myter om förövaren försvinna : En diskursanalytisk studie av hur personer som begått sexualbrott mot barn framställs i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Vibeke Andersson; Maria Wik; [2014]
  Nyckelord :Discourse analysis; media; representation; child sexual abuse; sex offenders; Diskursanalys; media; social konstruktion; sexualbrott mot barn; sexualförövare;

  Sammanfattning : The aim of this study is to identify the dominating discourse in Swedish newspapers concerning perpetrators who committed sexual offence against children. The study is based on the idea that the media representation play a significant role to the public opinion and awareness of the perpetrators. LÄS MER

 3. 3. Från monster till offer : En studie om barn och unga med ett sexuellt problembeteende

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Evelina Hoffmann; Lina Hedqvist; [2014]
  Nyckelord :Young sexual offenders; problematic sexual behaviours; treatment; causal explanations; Unga sexualförövare; sexuellt problembeteende; behandling; orsaksförklaringar;

  Sammanfattning : När det på 1990-talet uppmärksammades att barn kunde utsätta andra barn för sexuella övergrepp stod behandlingspersonal handfallna. Detta var något som det aldrig tidigare pratats om och ingen visste hur man egentligen skulle tackla problemet. Tack vare Rädda Barnen, Börje Svensson och Anders Nyman kunde ett behandlingsarbete utvecklas. LÄS MER

 4. 4. Unga förövare av sexuellt våld - En systematisk kunskapsöversikt av behandlingsmetoder för unga förövare

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Marcus Larsson; Sofie Lundqvist; [2013]
  Nyckelord :Behandling; sexuellt våld; sexualbrott; unga sexualförövare;

  Sammanfattning : Unga sexualförövare är ett växande samhällsproblem, enligt ett flertal källor saknas kunskap om adekvata behandlingsmetoder för denna förövargrupp. Något som är nödvändigt både för att minimera antalet offer och återfall. LÄS MER