Sökning: "Sexuell facilitering"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sexuell facilitering.

  1. 1. “Jag vill ha mer än bara en försmak…” : En kvalitativ studie om sexuella rättigheter och fysisk funktionsnedsättning

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

    Författare :Amanda Larsson; [2021]
    Nyckelord :Disability; Sexuality; Asexuality; Sexual facilitation; Self-image; Gender; Sexual rights; Crip theory.; Funktionsnedsättning; Sexualitet; Asexualitet; Sexuell facilitering; Könsidentitet; Sexuella rättigheter; Crip teori.;

    Sammanfattning : Being viewed as a sexual being is perhaps not something often considered by most able-bodied people. Yet, lacking that kind of consideration is not a luxury that people with physical impairments naturally get. LÄS MER