Sökning: "Shad Muhammed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Shad Muhammed.

  1. 1. Egenvård och typ 2 diabetes - Sjuksköterskans kunskaper och patienternas upplevelse

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Busra Koyun; Shad Muhammed; [2019-08-16]
    Nyckelord :Typ 2 diabetes; egenvård; sjuksköterskans rollMotiverande samtal; sjuksköterskans roll;

    Sammanfattning : En sjukdom som drabbar många i Sverige är typ 2 diabetes, som nu klassas som en folksjukdom. Människor som drabbats av typ 2 diabetes går oftast runt med sjukdomen under lång tid innan den blir upptäckt. Många gånger har det redan uppstått flera komplikationer när sjukdomen upptäckts. LÄS MER