Sökning: "Shadram Zahra"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Shadram Zahra.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad vård för personer med demens inom akutvården - En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Shadram Zahra; Shaghayegh Abdolhay; [2023-03-15]
    Nyckelord :Akutvård; Demens; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Sjuksköterska; Upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser som innebär att personen i behov av vård placeras i centrum före sin sjukdom, och ses som en beslutande, värderad och jämlik samarbetspartner i planering, genomförande och uppföljningar av vården. Att tillhandahålla omvårdnadsbehovet hos patienter med demenssjukdom på ett personcentrerat sätt är utmanande för sjuksköterskor på grund av den nedsatta kognitiva funktionen som medföljer sjukdomen. LÄS MER