Sökning: "Shahrooz Sköld"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Shahrooz Sköld.

  1. 1. Skolledares uppfattning om ledaruppdrag och ledarskap

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

    Författare :Shahrooz Sköld; [2015]
    Nyckelord :rektor; skolledare; huvudman; yrkesroll; ledaruppdrag; ledarskap; Social Sciences;

    Sammanfattning : I dagens samhälle är intresset för rektorns ledaruppdrag och ledarskap stort i och med den kritik som under de senaste åren har riktats mot den svenska skolan. Då granskningar, gjorda av bland annat Skolinspektionen, visar att rektorns yrkesroll har en stor betydelse för skolans framgång blir det ännu viktigare att undersöka vare sig rektorns uppdrag är möjligt eller inte. LÄS MER