Sökning: "Shamin Abdoli Armaki"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Shamin Abdoli Armaki.

  1. 1. Kontextens betydelse för CSR- och hållbarhetsarbete inom finanssektorn : en fallstudie av två svenska sparbanker

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

    Författare :Shamin Abdoli Armaki; Viktor Mattsson; [2017]
    Nyckelord :CSR; Hållbarhet; Bank; Struktureringsteori; Sociala nätverk; Social inbäddning; Legitimitet;

    Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR), är ett begrepp som används för att beskriva företags samhällsansvar. Inom dagens forskning används ett flertal olika definitioner för att beskriva etiskt företagande. LÄS MER