Sökning: "Shamoun Wardeh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Shamoun Wardeh.

  1. 1. Barnäktenskap en kvalitativ studie om hur hederskultur påverkar barnäktenskap i Sverige

    Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

    Författare :Shamoun Wardeh; [2022]
    Nyckelord :Child Marriage; Honor culture; Strandards of honor.;

    Sammanfattning : The reason for the thesis is to show that child marriage not only occurs in Eastern countries, Africa, and Asia, but there are also child marriages here in Sweden. The honor culture is one of the important reasons that contributes to child marriage. LÄS MER