Sökning: "Shanaz Ghader"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Shanaz Ghader.

  1. 1. HÄLSORISKER FÖR BARN OCH UNGDOMAR INOM SÄRSKILT BOENDE HUR ARBETAR PERSONAL MED KOST OCH MOTION?

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :shanaz ghader; [2015]
    Nyckelord :barn; hälsorisk; intellektuell funktionsnedsättning; kostvanor; motion; övervikt;

    Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att personer med funktionsnedsättningar har en sämre kosthållning och har lättare för att utveckla hälsorisker som övervikt och fetma än övrig befolkning. Detta kan bero på att personal inom vård och omsorg inte är medvetna om denna problematik och inte har tillräckligt med kunskap om närings- och livsmedelslära. LÄS MER