Sökning: "Shanaz Said"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Shanaz Said.

  1. 1. Matematik på förskolan : Matematikundervisning i barnens lek

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Shanaz Said; Sihem Semouk; [2022]
    Nyckelord :förskola; undervisning; matematik; lek; förskollärare;

    Sammanfattning : Sammanfattning Inledning Matematik är en viktig del i förskolans värld för att få en bra grund i skolan och i vårt samhälle speciellt med tanke på att matematik hela tiden finns runt omkring oss och används i många olika sammanhang. Det som krävs är att förskollärare ska synliggöra och tydliggöra matematiken på olika sätt för att locka barnens intresse i vardagliga situationer. LÄS MER