Sökning: "Shared Space Street Design"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Shared Space Street Design.

 1. 1. Vägen till offentliga rum. En fallstudie om Barcelonas superkvarter ur ett vistelseperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Jennifer Wiklund; [2021-08-25]
  Nyckelord :Offentligt rum; Vistelseytor; Public room; Living Spaces; Shared Space Street Design; Public Space Index;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study is to investigate the quality of living space in the superblocks in Barcelona. In addition, the study has explored how living spaces can be evaluated.Theory: The study is based on perspectives on public spaces and Shared Space Street Design together with theories on the evaluation of public spaces. LÄS MER

 2. 2. En balansgång mellan gatans värden : En studie av de boendes perspektiv på Swedenborgsgatan som sommargågata

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Matthias Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Swedenborgsgatan; social plats; placemaking; Vistelsevärden; sommargågata; cykeltrafik;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker det årligen återkommande gatuexperimentet kallat sommargågata som introducerades till utvalda Stockholmsgator sedan 2015. Det är en typ av delat utrymme enligt Stockholms stads ambition att öka tillgängligheten och framkomligheten för främst gång- och cykeltrafik, samt att skapa en urban plats med identitet och gemenskap via nya aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Cykelgator - främjas cykling, eller är vi ute och cyklar? : en kvalitativ studie om cykelgators förutsättningar i en svensk kontext

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jennifer Wendelius; [2021]
  Nyckelord :cykelgator; cykelplanering; cykelinfrastruktur; blandtrafik; hållbar mobilitet;

  Sammanfattning : En ökad andel cykelresor är av största vikt för ett hållbart transportsystem och hållbara städer. I Sverige finns därför tydliga mål om att öka andelen cykelresor och stora investeringar har gjorts i cykelinfrastruktur och andra cykelfrämjande åtgärder under de senaste åren. LÄS MER

 4. 4. Towards a Safer Bromsten : A study of security enhancing and crime preventive measures in the planning of Bromstensstaden

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Lucy Martti; [2021]
  Nyckelord :CPTED; Bromstensstaden; crime prevention; CPTED; Bromstensstaden; brottsprevention;

  Sammanfattning : Research has shown that there is a relationship between the physical environment in cities and safety and security. The consequences of low safety and security are severe and impact public health and well-being. LÄS MER

 5. 5. Hållbar planering inför framtiden : Förslag till ny bebyggelsestruktur för ett område i Västervik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Emma Arkåsen; [2021]
  Nyckelord :Urban planning; densification; industrial area; residential buildings; Samhällsplanering; förtätning; industriområden; bostadsbebyggelse;

  Sammanfattning : Städer har under sin framväxt planerats på olika sätt. Från rutnätsplaner under 1600-talet till 1900-talets planering som resulterade i sovstäder separerade från arbetsplatserna. När städerna vuxit har de områden som från början låg i utkanten istället hamnat närmare stadens centrum. LÄS MER