Sökning: "Shareholder theory"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden Shareholder theory.

 1. 1. Too Big to be Passive

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jonny Jin; Cornelia Rathsman; [2022]
  Nyckelord :Institutional investors; Passive investments; Corporate Governance; Shareholder Value; Incentives;

  Sammanfattning : This thesis draws upon 12 in-depth interviews, with senior managers and investment professionals from 7 leading institutional investors in Sweden, to explore how they reason and work with corporate governance in their passive investments. Using Foucault's theory of disciplinary power as a theoretical framework, we found that institutional self-discipline complements earlier research in the area, mainly as a tool for explaining their incentives to engage in ownership. LÄS MER

 2. 2. CEO Compensation and the Relationship with Company Growth : An Analysis of Swedish Listed OMX Stockholm Companies

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Albin Nordlund; Mathias Pettersson Sango; [2022]
  Nyckelord :CEO; compensation; salary; bonus; other compensation; total compensation; growth; pension benefits; motivation theory; agency theory; financial performance measures; Hofstede s cultural dimensions; corporate governance; performance indicators; listed companies.;

  Sammanfattning : As time progresses and compensation increases for CEOs, the need for information will be required to debate whether it is rational for CEOs to receive more pay in various forms. According to agency theory, CEOs have an intrinsic need to act in their self-interests, while the shareholder requires value creation and implements various safeguards to ensure that the CEOs do what they are expected to do. LÄS MER

 3. 3. TCFD - ett nytt sätt att klimatredovisa. : En studie av nordiska bolag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Annie Gustavsson; Freja Schött; [2022]
  Nyckelord :External reporting; Environmental disclosure; Climate reporting; TCFD; Climate-related risks; Climate-related opportunities; Nordic; Content analysis; Compliance Index; Legitimacy theory; Company characteristics.; Extern rapportering; Hållbarhetsredovisning; Klimatredovisning; TCFD; Norden; Klimatrelaterade risker; Klimatrelaterade möjligheter; Innehållsanalys; Efterföljandeindex; Legitimitetsteorin; Bolagsspecifika egenskaper.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete i redovisning och finansiering för Civilekonomprogrammet Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Författare: Freja Schött och Annie Gustavsson Handledare: Natalia Semenova                       Examinator: Anna Stafsudd Titel: TCFD – ett nytt sätt att klimatredovisa. En studie av nordiska bolag Bakgrund: Redovisning av risker och möjligheter som klimatförändringar medför har fått allt större betydelse för intressenter i deras riskbedömning. LÄS MER

 4. 4. Exploring the Impact of ESG on Firm Performance : Empirical Evidence for the European Real Estate Sector

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Sebastian Hult; Akrem Touati; [2022]
  Nyckelord :ESG; Sustainability reporting; Firm performance; European REITs; Shareholder theory; Stakeholder theory; Environmental; Social; Governance; ESG; Hållbarhetsrapportering; Bolagsprestation; Europeiska REITs; Aktieägarteorin; Intressentteorin; Miljöfaktor; Social faktor; Ägarstyrning;

  Sammanfattning : The increased interest in sustainability issues in recent years due to climate change has led to an increased interest among capital investors to invest more sustainably. In addition, there has been an increased interest among stakeholders, regulators and citizens to know more about the positive impact of sustainability reporting on business results. LÄS MER

 5. 5. Corporate Social Responsibility och dess påverkan på aktieprestationen under Covid-19 : En kvantitativ studie på 371 publika bolag inom transport- och logistiksektorn i G20-länder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Maryam Anton; Raana Rad; [2022]
  Nyckelord :CSR; ESG; Stock performance; Covid-19; G20; transportation- and logistics sector; CSR; ESG; aktieprestation; Covid-19; G20; transport- och logistiksektorn;

  Sammanfattning : Syfte: Det har riktats stor uppmärksamhet mot företagens sociala ansvar under senaste decennierna och CSR har därmed blivit en alltmer viktig fråga för företag och dess intressenter. Huruvida högre CSR bidrar till högre aktievärde har varit ett omstritt ämne inom tidigare studier. LÄS MER