Sökning: "Sharon Elhanati Berlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sharon Elhanati Berlin.

  1. 1. Lärare vill bli stöttade och sedda : Tjugo lärares tankar om skolledarskap

    Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Sharon Elhanati Berlin; [2012]
    Nyckelord :teachers; aspects of leadership; school leaders; meaningfulness; support;

    Sammanfattning : Lärare vill bli stöttade och seddaTjugo lärares tankar om skolledarskapSharon Elhanati Berlin Studien tar avspark i den komplexa vardagsverklighet skolledare och lärare verkar i och avser att belysa vilka aspekter av skolledarskapet som ges betydelse när lärare beskriver sina förutsättningar för att uppleva meningsfullhet i arbetet.  Det empiriska underlaget utgörs av skriftliga berättelser samt intervjuer. LÄS MER