Sökning: "Shawen Jalal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Shawen Jalal.

  1. 1. “Ankarbarn” : En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelse av ensamkommande flyktingbarns livssituation

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Louice Granholm; Shawen Jalal; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER