Sökning: "Shebani Lana"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Shebani Lana.

  1. 1. Kvinnor som mördar sina intima partners

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Shebani Lana; Pietroczuk Julia; [2019]
    Nyckelord :intimt partnermord; Partnervåld; The battered woman syndrome; Kvinnor som mördar; Victim precipitation; Social kognitiv inlärningsteori;

    Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors brottslighet utgör endast en minimal del av brottsligheten som existerar, eftersom det i regel är män som begår brott. Detta speglas av brist på kunskap om kvinnliga förövare. Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa det studerade ämnet och på så sätt öka uppmärksamheten i samhället för kvinnliga mördare. LÄS MER