Sökning: "Sheida Farmand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sheida Farmand.

  1. 1. Problemlösning i matematik : En undersökning kring elevers metod vid problemlösning i multiplikation i åk 5

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Sheida Farmand; [2013]
    Nyckelord :problemlösning i matematik; multiplikation; resonemang; intresse och grundskolans åk 5.;

    Sammanfattning :  Jag har undersökt elevers resonemang vid problemlösning i multiplikation. Detta har jag gjort genom kvalitativa och kvantitativa metoder i årskurs fem. Syftet med denna studie är att undersöka vilka resonemangsstrukturer (Lithner 2008) elever använder när de löser multiplikationsuppgifter. LÄS MER