Sökning: "Sherin Florie"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sherin Florie.

  1. 1. Låt inte maten tysta mun! - samtalet kring matbordet som en arena för delaktighet och inflytande i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Hanna Sundberg; Sherin Florie; [2019]
    Nyckelord :Samtal; Samspel; Pedagogisk måltid; Inflytande; Positioneringsteori; Kamratkultur; Vuxenroll; Förskola;

    Sammanfattning : Studien vill belysa hur informella samtal kan uppmuntra barns delaktighet, genom en förståelse för tillträdesstrategier och uteslutningar inom diskursen kring matbordet. Samtalets roll för barns inflytande och måltiden som en del av det pedagogiska arbetet samt den maktbalans som finns mellan barn och vuxna belyses. LÄS MER