Sökning: "Sheryl Ilao Åström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sheryl Ilao Åström.

  1. 1. Vattentillgång, vattenanvändning och inställning till återanvändning av renat avloppsvatten på en ö i skärgården – en fallstudie om Möja

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Signe Adelsköld; Sheryl Ilao Åström; [2019]
    Nyckelord :circular water use; drinking water; sewage treatment; sustainability; Möja; cirkulär vattenanvändning; dricksvattenförsörjning; avloppshantering; hållbarhet; Möja;

    Sammanfattning : Befintliga klimatscenarier visar att vi i framtiden kommer att få längre torrperioder och intensivare nederbörd, vilket ökar sårbarheten i våra system för dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Öar är känsliga för kommande klimatförändringar då de har små vattentillgångar och sällan har kommunal vattenförsörjning. LÄS MER