Sökning: "Shiers delaktighetsmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Shiers delaktighetsmodell.

 1. 1. ”BARNEN ÄR TYP DE KLOKASTE” En kvalitativ studie av socialarbetares arbete med att göra barn delaktiga i samtal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Adina Jackson; Isabelle Rosander; [2020-01-16]
  Nyckelord :barn; delaktighet; samtal; rättigheter; socialarbetare;

  Sammanfattning : I socialtjänstlagen och barnkonventionen uttrycks barns rätt att komma till tals i frågor som angår dem. Syftet med vår studie var att förstå vilka olika faktorer som kan påverka om och på vilket sätt barn görs delaktiga både i och genom samtal i socialt arbete. LÄS MER

 2. 2. Vårdnadshavares inflytande och delaktighet i förskolan : Förskollärares syn på möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Ayako Kuwada Ellner; Anna Johansson; [2020]
  Nyckelord :influence; parents; participation; preschool; preschool teacher; delaktighet; förskola; förskollärare; inflytande; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : The aim of the study is to contribute to the knowledge about preschool teachers views of parents influence and participation in preschool education. The study’s questions are how preschool teachers describe and make opportunities for parents influence and participation and what kind of opportunities and challenges they meet in their work. LÄS MER

 3. 3. Socialsekreterares handlingsutrymme : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av frihet och hinder till våldsutsatta barns delaktighet i barnavårdsutredningar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Selma Beganovic; Florida Nimani; [2020]
  Nyckelord :social workers; discretion; bureaucrats; childrens perspective; participation; socialsekreterare; handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrat; barnperspektiv; delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare som arbetar på Socialtjänstens enhet barn och unga upplever att deras handlingsutrymme påverkas av de faktorer de bör förhålla sig till vid barnavårdsutredningar samt i hur stor utsträckning barnperspektivet inkluderas i utredningsprocessen. En kvalitativ metod som utgjordes av semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta socialsekreterare. LÄS MER

 4. 4. Meningsfull sysselsättning. Pedagogers erfarenheter av att skapa meningsfull sysselsättning på daglig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Stina Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :daglig verksamhet; känsla av sammanhang; meningsfull sysselsättning; pedagoger; Shiers delaktighetsmodell;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är att daglig verksamhet till stor del handlar om att skapa meningsfull sysselsättning för dem som inte har möjlighet att arbeta eller studera. Dock är meningsfull sysselsättning subjektivt och komplext och skiljer sig åt mellan brukare, personal på dagliga verksamheter och politiker. LÄS MER

 5. 5. Barns inflytande i planerade aktiviteter i förskolan : En kvalitativ studie om några förskollärares resonemang om barns inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amelie Lönegren; Angelica Stoor; [2019]
  Nyckelord :Preschool; Preschool teacher; Power; Norms; Children´s influence; Participation; Förskola; Förskollärare; Makt; Normer; Barns inflytande; Delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få kunskap om hur makt och normer påverkar barns inflytande i förskolan. Vi har valt att rikta fokus mot hur förskollärare ger barn inflytande i planerade aktiviteter inomhus. LÄS MER