Sökning: "Shilan Demirel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Shilan Demirel.

  1. 1. UNGDOMARS ALKOHOLBETEENDE GÅR DET ATT FÖRUTSÄGA ETT NEGATIVT BETEENDE PÅ SAMHÄLLSNIVÅ?

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Inger Berglund; Shilan Demirel; [2012]
    Nyckelord :abort; alkohol; alkoholförsäljning; alkoholservering; brott; gymnasiebehörighet; misshandel; serveringstillstånd; skolk; tullbeslag; ungdomar; våldtäkt;

    Sammanfattning : Ungdomars alkoholkonsumtion har minskat i hela landet utom för ungdomarna i Skåne. I den senaste genomförda skolundersökningen om ungdomars alkoholvanor i Sverige, rapporterades det att medeltalet konsumerade liter alkohol för åren 2009-2011 är drygt dubbelt så högt i Skåne i jämförelse med resten av landet (Henriksson & Leifman, 2011). LÄS MER