Sökning: "Shirin Aman Ali"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Shirin Aman Ali.

  1. 1. Upplevelser hos föräldrar till omskurna pojkar vad gäller bemötande på barnhälsovårdscentral/sjukhus efter genomförd omskärelse

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Shirin Aman Ali; [2016]
    Nyckelord :male circumcision; parents; experience; treatment; transcultural care; manlig omskärelse; föräldrar; upplevelse; bemötande; transkulturell omvårdnad;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet var att undersöka föräldrars upplevelser av bemötande påbarnvårdhälsocentral/sjukhus efter genomförd omskärelse av deras son/söner.Metod: Studien hade en kvalitativ och induktiv ansats och genomfördes på en öppen förskola i en förort i Stockholm, hösten 2013 och våren 2014. LÄS MER