Sökning: "Shirley Gerhardsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Shirley Gerhardsson.

 1. 1. Express yourself : Implementerar skolan de nationella styrdokumentens kunskapskrav på elevens verbala språkutveckling?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Shirley Gerhardsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore specific pedagogical activities that benefit the student's verbal language development and to learn more about how our schools use teaching methods to achieve the ambitions in the governing documents in Sweden. The aim is finding the correlation between theory, research, governing documents and the educational work in our schools. LÄS MER

 2. 2. Dialogicitet inom sfi : Hur upplevs talövningar av vuxenstuderande inom sfi?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Shirley Gerhardsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Our governing documents give teachers guidelines as to how to carry out their task in the classroom. To guide a learner requires knowledge, not only about the policy of our governing documents but also skills to see the connection between the teacher's task and its practical implementation. LÄS MER

 3. 3. Hur lär du dig tala svenska på bästa sätt? : Fyra kontexter för muntliga övningar

  L2-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Shirley Gerhardsson; [2011]
  Nyckelord :sfi; muntliga övningar; dialogicitet;

  Sammanfattning : I denna föreliggande uppsats behandlar jag hur inlärare i sfi för akademiker upplever muntliga övningar i undervisningen. Som teoretisk förlaga har jag valt att beskriva dialogicitetens betydelse i undervisningssituationer. För att undersöka detta har jag beskrivit fyra olika övningskontexter som jag använder i min undervisning. LÄS MER