Sökning: "Shirley Zhang Månsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Shirley Zhang Månsson.

  1. 1. Information i samband med kontrastmedelsundersökningar. Litteraturstudie.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Ida Johansson; Johan Nilsson; Shirley Zhang Månsson; [2014]
    Nyckelord :Kontrastmedel; Radiologi; Information; Patient; Röntgensjuksköterska; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Otillräcklig information i samband med kontrastmedelsundersökning ökar risken för vårdskador, som t ex reaktioner på kontrastmedel. Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar informationsöverförandet till patienten i samband med kontrastmedelsundersökningar inom radiologi samt studera betydelsen av information. LÄS MER