Sökning: "Shpend Rukiqi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Shpend Rukiqi.

  1. 1. Nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling - allas ansvar, ingens ansvar?

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Johanne Ahlsén Mörlin; Fanny Jonsson; Shpend Rukiqi; [2021-04-14]
    Nyckelord :nyanlända elever; högstadiet; språkutvecklande arbetssätt; organisation; lärares uppfattningar; specialpedagogik; stödåtgärder;

    Sammanfattning : Den svenska skolan har tagit emot ett stort antal nyanlända elever de senaste åren. Krav ställs på kommuner och skolan att skapa goda förutsättningar för de nyanlända elevernas utbildning. Forskning visar hur nära språk- och kunskapsutveckling hänger ihop (Gibbons, 2018; Cummins, 2017; Svensson, 2018). LÄS MER