Sökning: "Shreyas Basutkar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Shreyas Basutkar.

  1. 1. Hinder för användning av scrum i ett programvarustartföretag

    Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

    Författare :Muhammad Qasim; Shreyas Basutkar; [2022]
    Nyckelord :Agile; Scrum; Barriers; Goals; People; Organization; Process; Tool; Agile Manifesto; Communication; Teamwork and Mindset; Role Management; Sprint Planning; Backlog Refinement; Daily Scrum; Retrospective;

    Sammanfattning : In the modern world, Scrum is widely adopted by many companies for software development, no matter the size of the company. As Scrum provides rapid development and meets the customer needs in a faster and efficient way, many companies want to move towards Scrum but moving towards Scrum is difficult and challenging due to different barriers for example cost, lack of experience, and so on. LÄS MER