Sökning: "SiS Statens institutionsstyrelse"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden SiS Statens institutionsstyrelse.

 1. 1. UNGDOMAR INOM SÄRSKILDA UNGDOMSHEM En systematisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Elma Dzanic; [2021-03-08]
  Nyckelord :Statens institutionsstyrelse; inlåst; Särskilda ungdomshem; tvångsvård; LVU; LSU; Ungdomar;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om utsatta ungdomar i samhället som befinner sig inom statens vård, närmare bestämt Statens institutionsstyrelse (SiS) på grund av ett LVU (lagen om vård av unga) eller LSU (lagen om sluten ungdomsvård). Uppsatsens syfte är att kartlägga forskningsfältet ungdomar inom särskilda ungdomshem, med hjälp av tre frågor; vilka teman är återkommande inom forskning om ungdomar inom särskilda ungdomshem, vems röster görs hörda i forskningen samt vilka mönster gällande genus som återfinns. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars och yrkesverksammas upplevelser av tillvaron på Statens institutionsstyrelse, SiS. : En litteraturstudie om tillvaron på SiS.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ellen Elvstrand; Frida Henriksson; [2021]
  Nyckelord :Participation; instability; power; relationships; SiS; young people; professionals; Delaktighet; instabilitet; makt; relationer; SiS; ungdomar; yrkesverksamma;

  Sammanfattning : Inledning: Varje år får ca 30 000 barn och unga vård utanför hemmet, drygt 1000 av dem placeras på SiS. SiS, statens institutionsstyrelse är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård i Sverige. Tvångsplaceringar på institution är en av de mest ingripande åtgärder samhället gör för barn, ungdomar och deras familjer. LÄS MER

 3. 3. Föräldrar spelar roll : En innehållsanalys av hur tvångsvårdade ungdomar skildrar och förstår sina föräldrarelationers inverkan i deras liv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Naomi Mayunda; [2021]
  Nyckelord :Attachment theory; parent-child relationship; risk- and protective factors; special youth homes; The State Institution Board; Anknytningsteori; föräldrarelationer; risk- och skyddsfaktorer; Statens institutionsstyrelse; särskilda ungdomshem;

  Sammanfattning : Statens institutionsstyrelse (SiS) tar emot omkring 1 000 ungdomar till sina 23 särskilda ungdomshem varje år. Ungdomarna som kommer till SiS har fått beslut om tvångsvård enligt LVU eller LSU, eller i vissa fall enlig frivilliga insatser i SOL. LÄS MER

 4. 4. Avskiljningar på SiS ungdomshem - En utredning i förhållande till barn och ungas fri- och rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Astrid Gröön; [2021]
  Nyckelord :Socialrätt; Statens institutionsstyrelse; SiS; Avskiljning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : SiS ungdomshem är institutioner där barn och ungdomar som är i behov av särskild tillsyn placeras, vilket till största del sker med stöd av LVU. Många av de unga på SiS ungdomshem har impulsivt temperament, psykiska och psykosomatiska besvär samt kan vara utåtagerande. LÄS MER

 5. 5. Kan vem som helst bli en bra behandlare? : En kvalitativ intervjustudie om hur behandlingspersonalen vid Statens institutionsstyrelse beskriver behandlingen.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Henrik Linden; Daniel Holm; [2021]
  Nyckelord :Behandling; Statens institutionsstyrelse;

  Sammanfattning : Ungdomar som är placerade på Statens Institutionsstyrelse tillhör en av de mest utsatta grupperna i samhället. Det är därför av yttersta vikt att behandlingsarbetet på myndigheten präglas av professionalism och krav på god evidens gällande behandlingsmetoder. LÄS MER