Sökning: "Sibella Kondorajian"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sibella Kondorajian.

  1. 1. Samling på förskolan En kvalitativ studie om vad pedagogernas mål med samlingen är

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

    Författare :Camilla Klasson; Sibella Kondorajian; [2019-05-03]
    Nyckelord :Samling; pedagoger; förskola; atmosfärer; barns delaktighet; kunskapssyn;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på pedagogers upplevelser av samlingen. De frågeställningar som undersökningen bygger på är vad anser pedagogerna att målet med samlingen är,hur anser pedagogerna att samlingen bidrar till barnens meningsfulla lärande, hur involverade är barnen i att planera samlingen enligt pedagogerna. LÄS MER