Sökning: "Sibylle Dillström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sibylle Dillström.

  1. 1. Kan dold språkförståelse i andraspråket bli synlig vid återberättande på förstaspråket? : Språkförståelse och språkproduktion i förskolebarns berättelser av Buss-sagan (BST) på svenska och arabiska

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

    Författare :Sibylle Dillström; Maria Kesti; [2009]
    Nyckelord :second language acquisition; retelling; language comprehension; language production; linguistic assessment; andraspråksinlärning; återberättande; språkförståelse; språkproduktion; språkbedömning;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker om dold språkförståelse i ett andraspråk kan synliggöras vid återberättande på förstaspråket. Det kan vara svårt att skilja språkutvecklingen hos barn med typisk språkutveckling med svenska som andraspråk från språkutvecklingen hos flerspråkiga språkstörda barn om man testar dem på andraspråket. LÄS MER