Sökning: "Signe Mellberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Signe Mellberg.

  1. 1. Att möta och stödja personer med psykisk ohälsa till hälsosamma levnadsvanor – distriktssköterskors erfarenheter

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Signe Mellberg; Linn Åstrand; [2022]
    Nyckelord :Mental illness; lifestyle; primary health care; district nurse; views; experiences; Psykisk ohälsa; levnadsvanor; primärvård; distriktssköterska; upplevelse; erfarenheter;

    Sammanfattning :   Bakgrund: Personer med psykisk ohälsa löper större risk att drabbas av somatiska sjukdomar till följd av ohälsosamma levnadsvanor. Var tredje person som besöker primärvården i Sverige lider av psykisk ohälsa. LÄS MER