Sökning: "Signe Noresson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Signe Noresson.

  1. 1. Reningsgrad och optimering av rotzonsanläggningar för enskilda avlopp

    Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

    Författare :Signe Noresson; [2016]
    Nyckelord :enskildt avlopp; Rotzonsanläggning; avloppsvatten; Aquatron; vattenrening; avloppsteknik; environmental engineering; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Två horisontella våtmarksfilter (rotzonsanläggningar) i Anderslöv och Häglinge undersöktes med avseende på deras förmåga att rena BOD7, tot-N och tot-P från avloppsvatten från två enskilda avlopp. Båda rotzonsanläggningarna föregicks av andra avloppsreningskonstruktioner i avloppsanläggningarna, i Anderslöv av en trekammarbrunn och markbädd och i Häglinge av en Aquatron® med urinseparering, Aquatron® fosforfälla och en slamavskiljare. LÄS MER