Sökning: "Signe Rönnegård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Signe Rönnegård.

  1. 1. Vem får bestämma över skogen? : en analys av samverkan i regionala skogsstrategier

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Signe Rönnegård; [2021]
    Nyckelord :samverkansstyrning; skogspolitik; nationella skogsprogrammet; regionala skogsstrategier; deltagande;

    Sammanfattning : 2018 beslutade regeringen att varje län ska låta skogliga aktörer samverka för att ta fram regionala skogsstrategier. Det finns många perspektiv på vad skogen bör användas till, där särskilt motsättningarna mellan miljöhänsyn och produktion varit föremål för debatt. LÄS MER