Sökning: "Signe Winkler"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Signe Winkler.

  1. 1. Ny grönska på väg : hur en gata kan omvandlas till ett spännande parkstråk

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Signe Winkler; [2020]
    Nyckelord :parkstråk; förtätning; urbana parker; hållbar utveckling;

    Sammanfattning : Som Sveriges snabbast växande storstad är Malmö en stad i förändring. På Malmö stads hemsida beskrivs ambitioner som att “Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad” och att “staden i huvudsak ska växa inåt, för god resurshushållning” (Malmö stadsbyggnadskontor, 2017). LÄS MER