Sökning: "Signe Wirdby"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Signe Wirdby.

  1. 1. Riksintressen för kulturmiljövården. Kritisk genomgång av fördjupade riksintressebeskrivningar

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Signe Wirdby; [2010-06-29]
    Nyckelord :Urban planning; national heritage areas;

    Sammanfattning : In Sweden, the main responsibility for urban planning lies with the municipalities. The county administrative boards are responsible for clarifying the governmental interests for the municipalities. LÄS MER