Sökning: "Sigrid Björnström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sigrid Björnström.

  1. 1. Får jag också vara med? : En studie om hur flerspråkiga barn söker tillträde i den fria leken samt hur pedagoger agerar och beskriver sin roll i barnens lek.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Sigrid Björnström; Sara Brinkhäll; [2018]
    Nyckelord :Kamratkultur; tillträdesstrategier; fri lek; flerspråkighet.;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka strategier flerspråkiga barn i åldrarna tre till fem år använder för att få tillträde och samspela i den fria leken samt hur förskollärare och barnskötare agerar för att stötta flerspråkiga barn. En kvalitativ metod med etnografisk ansats samt Corsaros tillträdesstrategier har legat till grund för datainsamling och analys. LÄS MER