Sökning: "Sigrid Gunnemark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sigrid Gunnemark.

  1. 1. Professional roles’ emergence and development due to the implementation of Virtual Design and Construction. A case study within a construction company.

    H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

    Författare :Sigrid Gunnemark; KATHARINA HEINKE; [2014]
    Nyckelord :Virtual Design and Construction; VDC; professional identities; knowledge management; Building Information Modeling; BIM;

    Sammanfattning : .... LÄS MER