Sökning: "Sigrid Sourander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sigrid Sourander.

  1. 1. BRICK BY BRICK - Exploring the Potential of Masonry in Contemporary Residential Architecture

    H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

    Författare :Sigrid Sourander; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER